TööpakkumineMuuga Lasteaed (eesti õppekeel) võtab tööle:1.             Asjaajaja 0,5
2.             Perenaine 1,0
3.             Õpetajaabi 1,0
4.             Haldusspetsialist 1,0

Asjaajaja tööülesanded:
·                Lasteaiala saabunud dokumentatsiooni, avalduste, kirjade ja  e-posti registreerimine, dokumendiringluse korraldamine ning  täitmistähtaegade kontrollimine.
·                Lasteaia kodulehe haldamine
·                Elektroonilise dokumendihalduse programmi pidamine
·                Lasteaia kirjavahetuse pidamine ja korraldamine.
·                Direktori käskkirjade trükkimine, lähetus-ja õppepuhkuse käskkirjade koostamine
·                Lasteaias toimunud koosolekute protokollimine vastavalt vajadusele
Perenaise tööülesanded:
·                Lasteaia ruumide  ja territooriumi korrashoiu tagamine
·                Kõrvalise isikute ja avariijuhtumite märkamine ning vastavate abinõude rakendamine.
·                Valvesignalisatsiooni maha võtmine ning hoone lülitamine valvesignalisatsiooni alla.
·                Igapäevaste puhastustööde läbiviimine

Õpetajaabi tööülesanded:
·           Õpetaja abistamine õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel nii rühmas kui ka õues
·           Laste abistamine riietumisel, söömisel, jm. tegevuste juures
·           Igapäevaste puhastustööde (põranda märgpuhastus, tolmu võtmine, prügiurnide tühjendamine jne.) läbiviimine ruumides
·           Plaanipärase suurpuhastuse läbiviimine (akende pesu, vähemmäärduvate ruumiosade puhastamine, seinte, uste, mööbli jt. tarbevahendite puhastus)
·           Laste voodite magamiseks valmis seadmine ja korrastamine pärast magamist
·           Toidu toomine ja serveerimine kolm korda päevas
·           Peale igat söögikorda ruumi koristamine ja nõude pesemine
·           Õpetaja äraolekul rühmast lastehoiu ja -järelevalve tagamine
·           Lasteaia üritustest osavõtt - laste saatmine jalutuskäikudel, rühmaga teatrietenduste, muuseumide, näituste külastamine jms.

Haldusspetsialisti tööülesanded:
·           Lasteaia territooriumi ja kõnniteede puhastamine ja korrastamine
·           Inventari parandamine, paigaldamine ja muud majandustööd

Pakume kaasaegseid töötingimusi, arenguvõimalusi, sõbralikku ja abivalmis kollektiivi.

Sooviavaldus, CV palume esitada aadressile: muuga.lasteaed@gmail.com

Täiendav info telefonil 51902130, 

Muuga Lasteaed (eesti õppekeel) võtab konkursi korras tööle:

1.      Rühmaõpetaja 1,0
2.      Muusikaõpetaja 0,5
3.      Logopeed 0,5

Lasteaiaõpetaja tööülesanded:

-         õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine
-         lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine
-         aktiivsete õppe - ja loovust toetavate meetodite rakendamine
-         pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
-         lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega koostöö tegemine,
-         tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.

Logopeedi tööplesanded:

-                    lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine (diagnostika)
-                    kõnepuuete ennetamine (preventsioon) ja kõneravi vajavate laste üle arvestuse pidamine
-                    logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine
-                    õpikeskkonna kujundamine (kõneravitegevuste ettevalmistamine, õppemetoodilise materjali valik ja valmistamine
-                    kõnepuudega lapse, lastevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine.
-                    logopeedi tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine

Muusikaõpetaja tööülesanded:
-                    laste muusikaalase õppe – ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt Muuga Lasteaia õppekavale
-                    pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
-                    lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine
-                    koostöö lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega
-                    tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.

Pakume kaasaegseid töötingimusi, arengu- ja koolitusvõimalusi. Orienteeruv tööle asumise aeg 15.august 2018. a.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada digiallkirjastatult aadressile: muuga.lasteaed@gmail.com

Täiendav info direktor Liia Tuvikult  telefonil 51902130, e-post: muuga.lasteaed@gmail.com